0

PBD920V

PBD920V
Specification
Holes 6
Type Vented