0

PBD879V

PBD879V
Specification
Holes 5+12
Type Vented