0

PBD812V

PBD812V
Specification
Height 38
Hub 73.5
Type Vented