0

PBD611V

PBD611V
Specification
Holes 5+7
Type Vented