0

PBD432V

PBD432V
Specification
Hub 58
Type Vented