0

PBD1574V

PBD1574V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D3 ATV/SUV05/2010 - 12/2012Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D3 (135bhp) ATV/SUV01/2017 - 04/2018Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D3 DRIVe ATV/SUV10/2010 - 12/2012Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D4 (160bhp) ATV/SUV06/2012 - 04/2014Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D4 (180bhp) ATV/SUV10/2013 - 05/2016Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 D4 (190bhp) ATV/SUV04/2015 - 04/2018Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 T5 ATV/SUV09/2010 - 12/2012Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.0 T5 (240bhp) ATV/SUV04/2016 - 04/2018Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D (165bhp) ATV/SUV08/2008 - 10/2009Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D (175bhp) ATV/SUV06/2009 - 12/2010Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D3 (160bhp) ATV/SUV10/2010 - 12/2012Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D4 (160bhp) ATV/SUV06/2012 - 04/2014Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D4 (180bhp) ATV/SUV10/2013 - 05/2016Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D4 (190bhp) ATV/SUV04/2015 - 04/2018Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D5 (185bhp) ATV/SUV08/2008 - 10/2009Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D5 (200bhp) ATV/SUV06/2009 - 04/2011Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D5 (215bhp) ATV/SUV10/2010 - 04/2016Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 2.4 D5 (220bhp) ATV/SUV03/2015 - 04/2018Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 3.0 T6 (285bhp) ATV/SUV08/2008 - 12/2010Rear
VOLVO XC60 [2008-2018] - 3.0 T6 (300bhp) ATV/SUV05/2010 - 04/2018Rear