0

PBD1345V

PBD1345V
Specification
Hub 68.5
Type Vented