0

PBD1342V

PBD1342V
Cross Reference
BD1342V, DSK2313, NBD1468, MDC1812