0

PBD1269V

PBD1269V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
HYUNDAI Getz [2002-2009] - 1.1 Hatchback10/2002 - 11/2005Front
HYUNDAI Getz [2002-2009] - 1.3 Hatchback10/2002 - 11/2005Front
HYUNDAI Getz [2002-2009] - 1.4 Hatchback10/2005 - 05/2009Front
HYUNDAI Getz [2002-2009] - 1.5 CRTD Hatchback01/2004 - 11/2005Front
HYUNDAI Getz [2002-2009] - 1.6 Hatchback10/2002 - 11/2005Front